• Háztartási
  • Műanyag
  • Vegyiáru
  • Illatszer
  • Élelmiszer
  • Üvegáru
  • Papír
  • Játék
  • Bizsu

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

 

a Dél-100 Kft.

 

Webáruházában történő vásárlás során

 

1.A szerződést kötő felek:

"DÉL-100" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (6100 Kiskunfélegyháza, Molnár telep 91/A., Cg.: 03-09-106545, adószám: 11576125-2-03., tel: 76/560-636 Fax: 76/560-638, E-mail: info@del-100.hu, bankszámla: 10201006-50093614-00000000, a továbbiakban röviden -Eladó)

valamint

az oldal jelen szerződés szerinti felhasználója (a továbbiakban röviden -Vevő). Eladó és Vevő megnevezése együtt, „Felek”.

Felhasználó: A Webáruház szolgáltatásait jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb gazdasági szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. 

 

2. Regisztráció

Regisztráció nélkül a Webáruházban vásárolni nem lehetséges, a regisztráció azonban nem kötelezi a Vevőt vásárlásra, és önmagában nem eredményez vásárlást.

Az Eladót a Vevők által akár regisztrációkor, akár megrendeléskor tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető károkért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Továbbá nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vevő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem az Eladónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

Az Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

3. A szerződés tárgya

Felek a jelen szerződésben és a Webáruházban meghatározott módon és feltételekkel, egymással adásvételi szerződést kötnek, amelynek alapján az Eladó köteles a termék tulajdonát a Vevőre átruházni, és a terméket a Vevő birtokába bocsátani, míg Vevő köteles a vételárat megfizetni és a terméket átvenni. Az adásvétel tárgyának lényeges tulajdonságait az Eladó  által működtetett honlap tartalmazza, ahol a terméke mennyiségi és minőségi jellemzői és ára mellett a termék leírása és/vagy színes fotója is megtalálható. 

Az Eladó webáruházában leadott megrendelésekre kifejezetten eltérő írásos megállapodás hiányában ezen ÁSZF szerinti rendelkezések vonatkoznak.

 

4. Megrendelés

A megrendelés a Vevő által történő előrendeléssel lehetséges. A termékek csomagolása, színe, illata, illetve kiszerelése esetenként eltérhet a Webáruházban látottaktól, bizonyos termékeknél nem minden szín vagy minta jelenik meg. Ezzel kapcsolatos kérdés esetén keresse fel ügyfélszolgálatunkat. A Webáruház termékkínálata nem tükrözi az Eladó által forgalmazott teljes termékskálát.

A Vevő tudomásul veszi, hogy a megrendelt és visszaigazolt termékek átvétele és ellenértékének Eladó részére történő megfizetése kötelező a megrendelésben foglalt mennyiség szerint. Az Eladó a Vevő által leadott utánrendelés teljesítéséért felelősséget nem vállal.

Az Eladó vállalja, hogy minden egyes megrendelésről a jelen szerződés szerint visszaigazolást küld Vevőnek. A termék adás-vételére vonatkozó jogviszony a megrendelés visszaigazolásával jön létre Felek között. A megrendelések összekészítést követően kerülnek számlázásra, mely a teljesítés időpontjának minősül. Az átvételig a Dél-100 Kft. gondoskodik a felelős tárolásról.

 

5. Árak

Az áruházban megjelenő árak tájékoztató jellegűek. A Webáruházban megrendelhető termékek árai változtatásának jogát az Eladó fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A módosítás a már megrendelt és visszaigazolt termékek vételárát is befolyásolhatja. Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan hibás, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt árra, akkor az Eladó nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.

 

6.    Az áru átvétele 

Az Eladó vállalja, hogy Vevő az általa megrendelt árut átveheti az Eladó 6100 Kiskunfélegyháza, Molnár telep 91/A szám alatti nagykereskedésében a megrendelés visszaigazolásától számított 14 napon belül nyitvatartási időben. Az áru átvételére kizárólag az Eladó nagykereskedésében van lehetőség előre egyezetett időpontban.

Az Eladó vállalja, hogy a Vevő megrendeléseinek átvételekor a megrendelt áruról az ÁFA törvény és a PM rendeletek vonatkozó előírásainak megfelelő számlát állít ki, amely első egy példányát az áru átvételével egyidejűleg Vevő részére átadja.

Vevő termékmegrendelés esetén az áru átvételekor köteles az árut tételesen mennyiségi és minőségi szempontból ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően mennyiségi és minőségi kifogást az Eladónak nem áll módjában elfogadni.

 

7.    Fizetési feltételek 

Számláinkat a már korábban megállapodott fizetési feltételekkel kell teljesíteni a számlán feltüntetett határidőig. A számlázás alapja mindig a Webáruházban megrendelt áru Eladó általi visszaigazolása szerinti ár. Ha a Megrendelő késéssel teljesíti a fizetési kötelezettségét, kötelezi magát, hogy az áru ellenértékén felül megfizet az Eladónak a mindenkori jegybanki alapkamat 2x-ének megfelelő késedelmi kamatot a késés idejére.

A Vevő tudomásul veszi, hogy az áru az Eladó tulajdonát képezi az adott áruhoz tartozó számla kiegyenlítésének időpontjáig. A Vevő a határidőn túl ki nem egyenlített számlaérték erejéig a tulajdonában lévő minden árura nézve vételi jogot enged az Eladónak a jelen szerződés szerinti fizetési határidő lejártát követő 6 hónapon belül. A vételi jogát az Eladó a Megrendelőhöz történő bekerülési áron érvényesítheti.

A megrendelő nem korlátozhatja a Szállító vételi jogát és köteles a raktárkészlete erejéig kiszolgálni. A késedelmi kamat fizetési kötelezettség a vételi jog gyakorlásának időpontjáig áll fenn. A Megrendelő lemond arról a jogáról, hogy a vételi jogból folyó kötelezettsége iránti mentesítés érdekében bírósághoz forduljon.

 

8.    Az Eladó további jogai és kötelezettségei: 

Az Eladó vállalja, hogy valamennyi forgalmazott termékét felajánlja értékesítésre a Vevők felé. Árlistáinkon, ajánlatainkon minden esetben feltüntetjük az érvényesség időpontját. Az Eladó garantálja, hogy az általa forgalmazott termékek megfelelnek a hatályos jogszabályi követelményeknek és szabványoknak. A garancia körébe tartozó termékeket garancia jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval szállítjuk. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadóak.

 

9.    Vevő további jogai és kötelezettségei: 

A Partner köteles eleget tenni a szerződésben vállalt fizetési határidőnek. A  Vevő visszáru igénnyel nem élhet.

 

10.  Adatvédelem 

Vevő a regisztrációval kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Eladó a Vevő által megadott személyes és egyéb adatokat a regisztráció időtartama alatt, a vásárlás lebonyolítása céljából kezelje és feldolgozza. A Vevő tudomásul veszi, hogy a honlap látogatása során Eladó rögzíti a felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét is, amelyhez a Vevő a regisztrációval kifejezetten hozzájárul.

Vevő hozzájárul, hogy ezen adatokat a regisztráció ideje alatt, illetve az említett adatokat személyes azonosító jellegüktől megfosztva a regisztrációt követően is statisztikai céllal Eladó kezelje, vagy feldogozza.

A regisztráció során Vevőnek lehetősége van e-mail hírlevelet kérni. Az Eladó hetente hírlevélben értesíti újdonságairól azokat a Vevőket, akik a hírlevél küldését kérték.


11. Egyéb rendelkezések

Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződéses feltételeket megtárgyaltnak tekintik, és ezt Vevő a regisztrációs folyamat elvégzésével kifejezetten elismeri.

Felek megállapítják hogy a regisztráció során Vevőnek módja volt a jelen szerződéses feltételeket megismerni, és a regisztrációs folyamat befejezettségével Vevő ezeket a feltételeket kifejezetten elfogadta.

Felek a jelen általános szerződési feltételekbe foglalt szabályokat tekintik irányadónak minden olyan kérdésben, amelyben ettől eltérő írásbeli megállapodást nem kötnek.

Felek törekedne a jelen szerződés teljesítése folyamán felmerülő vitás kérdések tárgyalásos úton való rendezésére. Abban az esetben, ha erre mégsem lenne mód, Felek a jelen általános szerződési feltételekből származó jogviták elbírálására, hatáskörtől függően, kikötik a Kiskunfélegyházi Városi Bíróság, vagy a Bács-kiskun Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. A jogvita elbírálásakor a magyar jogszabályok alkalmazandóak.  

Az Eladó bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan, külön értesítési kötelezettség nélkül módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A már leadott megrendelésekre a leadáskori ÁSZF irányadó.

Az általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a PTK. 1959. évi IV. tv. vonatkozó előírásai az irányadóak.

 

Kiskunfélegyháza, 2011. június 01.

« Vissza az előző oldalra
 Kérem várjon, dolgozom...