• Háztartási
  • Műanyag
  • Vegyiáru
  • Illatszer
  • Élelmiszer
  • Üvegáru
  • Papír
  • Játék
  • Bizsu
”VÁSÁROLJ, JÁTSSZ ÉS NYERJ” NYEREMÉNYJÁTÉKRÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA
Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata
 

VÁSÁROLJ, JÁTSSZ ÉS NYERJ” NYEREMÉNYJÁTÉK

RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

(”Játékszabályzat”)

 

 

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

 

”VÁSÁROLJ, JÁTSSZ ÉS NYERJelnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője a Dél-100 Kft. (székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Molnár telep 91/a., NAIH- 94354  (”Szervező”).

 

 

2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

 

2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött, a 2.6. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképességében nem korlátozott természetes személy (”Játékos”) vehet részt.

 

2.2 A Játékos a Játékban úgy vehet részt, hogy a 3. pontban írt időtartama alatt a Dél-100 Kft. franchise hálózatába tartozó, szóróanyag hátoldalán felsorolt valamely Goods Market üzletben egy vásárlás alkalmával minimum 3000.- Ft értékben vásárol a játékban résztvevő HENKEL termékek közül. A játékban résztvevő HENKEL termékek az alábbiak: BIOPON, BREF, CLIN, K2R, PERSIL, PERWOLL, PUR, SILAN, SOFIX, SOMAT, TOMI. A vásárló a vásárlása után nyereményszelvényt kap, melyet a megfelelő adatokkal kitölt. A kitöltött szelvényt, a vásárlást igazoló számviteli bizonylattal (blokkal) együtt (összetűzve) az üzletben kihelyezett gyűjtő dobozba bedobja. Továbbiakban „Regisztráció.”

 

2.2.1. A szelvényeken kitöltendő személyes adatok: Név, Telefonszám

              

2.3 Egy Játékos korlátlan alkalommal Regisztrálhat a játékban a 2.2 pontban foglaltak szerint.

 

2.4 Azokat a Regisztrációkat, ahol a Szelvény kitöltése a Játékszabályzatban leírt tartalmi előírásoknak nem felel meg, vagy a vásárlást igazoló számviteli bizonylat (blokk) hiányzik, a Szervező érvénytelennek tekinti és kizárja a Játékból.

 

2.5 A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen nem valós adatokkal, vagy hamisított számviteli bizonylattal (blokkal) vesznek részt a játékban.

 

2.6 A Játékban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai, kapcsolt vállalatai alkalmazottjai, valamint azon harmadik személyek, akik részt vettek a Játék tervezésében, szervezésében lebonyolításában. A Játékban szintén nem vehetnek részt az előbb említett személyek Ptk. 8.1.§ 1. és 2. pont szerinti hozzátartozói, a jelen pontban foglaltak szerint.

 

 

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

 

”VÁSÁROLJ, JÁTSSZ ÉS NYERJ” Nyereményjáték (Regisztráció gyűjtése)

 2021.09.02-10.07-ig tart.

 

 

4. SORSOLÁS

 

4.1. ”VÁSÁROLJ, JÁTSSZ ÉS NYERJ” Nyereményjáték Sorsolása

A Szervező a beérkezett, érvényes Regisztrációk közül közjegyző jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő kézi sorsolással 2021.október 29-én. napján 10 óra 00 perckor nyereményenként 1 db nyertest, és 1 db pótnyertest sorsol ki. A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye (cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Molnár telep 91/a).

4.2 A Szervező a sorsoláson 3 darab nyereményt (=3 darab nyertest) sorsol ki.

 

 

5. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

 

5.1 ”VÁSÁROLJ, JÁTSSZ ÉS NYERJ” Nyereményjáték során a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra:

 

1 (egy) darab WHIRLPOOL WRFC 3C26 X Mosogatógép

1 (egy) darab SENCOR SRV 2230TI Robotporszívó

1 (egy) darab BESTRON AKM1200SDM Konyhai mixer

 

 

5.2 Nyereményenként 1 db nyertes és 1 db pótnyertes kerül kisorsolásra.

 

5.3 A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

 

5.4 A Szervező a nyertes Játékost a 4.1 pontban írt sorsolást követő 5 (öt) munkanapon belül telefonon értesíti.

 

5.5 A nyertes Játékos a nyereményt legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül fogja megkapni.

 

5.6 A Nyeremények meghatalmazott útján is átvehetők. Meghatalmazott lehet minden legalább e tárgykörben cselekvőképességében nem korlátozott személy, aki képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű és mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt alakszerű meghatalmazással igazolja. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek születési családi neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, valamint személyi igazolvány száma.

 

5.7 A Szervező kizárja a Játékból azt a résztvevőt, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Szelvényen feltüntetett elérhetőség nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 

 

6. ADÓZÁS

 

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget és egyéb közterheket a Szervező viseli. A Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 

 

7. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

 

7.1 A Játékról részletes információk a http://www.goodsmarket.hu/ weboldalon érhetők el.

 

7.2 A résztvevők a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatos további információt a nyeremenyjatek@del-100.hu e-mail címről kaphatnak, munkanapokon; hétfőtől péntekig, 9.30 és 16.30 óra között a Játék időtartama alatt.

 

 

8. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

 

8.1 A jelen Játékban történő részvétel, és a részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

 

8.1.1. Szervező, mint adatkezelő megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a Nyeremények átadása céljából kezelje, illetve feldolgozza; azokat nem adja ki további harmadik személyeknek az érintett előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül, a személyes adatokat saját célra nem kezeli és nem dolgozza fel;

 

8.1.2. nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza (különösen a www.goodsmarket.hu ill. www.facebook.com/goodsmarketfranchise weboldalon feltüntesse);

 

8.1.3. Játékosokról és a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és

 

8.1.4. részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

 

A megadott adatok kezelője a Szervező Dél-100 Kft., a kezelt adatokat a Szervező felelős munkatársai ismerhetik meg.

 

8.2 A Szervező, mint adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni.

 

8.3 A Játékos bármikor tájékoztatást kérhet a Szervező által kezelt személyes adatainak köréről, illetve bármikor kérheti annak törlését (elfeledéshez való jog) a Szervezőhöz intézett írásbeli (email) nyilatkozatban.  A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi.

 

8.4 A Játékos adatai a játék lezárását, a sorsolást követően 90 nappal a Szervező adatbázisából törlése, valamint fizikai megsemmisítésre kerülnek.

 

 

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

9.1 A nyereményszelvény nyomdai hiányosságáért, a Nyeremények kézbesítésének – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 

9.2 A Szervező a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a nyereményét – a játékszabályzat 5.7. pontjában foglaltak szerint - nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

 

9.3 A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.

 

 

 

Kiskunfélegyháza, 2021. augusztus 10.

 
« Vissza az előző oldalra
 Kérem várjon, dolgozom...