• Háztartási
  • Műanyag
  • Vegyiáru
  • Illatszer
  • Élelmiszer
  • Üvegáru
  • Papír
  • Játék
  • Bizsu
Szelfi a kedvenceddel!
Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata
 

”SZELFI A KEDVENCEDDEL” NYEREMÉNYJÁTÉK

RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

(”Játékszabályzat”)

 

 

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

 

A ”SZELFI A KEDVENCEDDEL” elnevezésű nyereményjáték szervezője és adatkezelője, valamint adatfeldolgozója a Dél-100 Kft. (székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Molnár telep 91/a., cégjegyzékszám: 03-09-106545) (”Szervező”). Jelen játék nem áll kapcsolatban a Facebook üzemeltetőjével, a játékot a Facebook üzemeltetője semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi. A Facebook üzemeltetőjét a nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli.

 

 

2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

 

2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött, a 2.8 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes személy (”Játékos”) vehet részt.

A fotópályázatokat kizárólag a Dél-100 Kft. franchise partnerei által határolt területekről várjuk: Bács-Kiskun megye, Csongrád megye, Békés megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye és Pest megye déli részéről.

 

2.2 A Játékos a 3. pontban megadott időtartam alatt az önmagáról és kedvencéről készített közös fotót („szelfit”) feltölti a www.facebook.com/goodsmarketfranchise oldalára.  

 

2.3 Egy Játékos korlátlan számú Fotóval vehet részt a játékban a 2.1. és a 2.2 pontban foglaltak szerint.

 

2.4 Azokat a Játékosokat és Fotókat, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Szervező érvénytelennek tekinti és kizárja a Játékból.

 

2.5 Szervező kizárólag azokat a Fotókat tekinti érvényesnek, amelyeken a Játékosok kedvenc állataikkal szerepelnek.

 

2.6 A Játékos és a Fotó vonatkozásában a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost és pályázatát a Játékból kizárhatja.

 

2.7 A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós adatokkal, vagy hamisított promóciós Fotókkal vesznek részt a játékban. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost.

 

2.8 A Szervező alkalmazottai, kapcsolt vállalatai, valamint azon személyek, akik részt vettek a Játék tervezésében, illetve szervezésében a Játékban nem vehetnek részt. A Játékban szintén nem vehetnek részt az előbb említett személyek közeli hozzátartozói, illetve akik között regisztrált élettársi kapcsolat áll fenn és az egyik fél a Szervező alkalmazottja és/vagy a Játék tervezésében, illetve szervezésében részt vett.

 

 

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

 

”SZELFI A KEDVENCEDDEL” Nyereményjáték (promóciós Fotók gyűjtése) 2017. szeptember 11. napján 00 óra 00 perctől 2017. október 1. napján 23 óra 59 percig tart.

 

 

4. ÉRTÉKELÉS, KIVÁLASZTÁS

 

4.1. ”SZELFI A KEDVENCEDDEL” Nyereményjáték zsűrizése

Szervező a zsűrizést 2017. október 2-án 10:00 órakor székhelyén: 6100 Kiskunfélegyháza, Molnár telep 91/a rendezi. Szakmai zsűri összesen 4 db nyertes Fotót választ ki, a legviccesebb fotót különdíjasként hirdeti ki.

 

 

5. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

 

5.1 ”SZELFI A KEDVENCEDDEL” Nyereményjáték során a következő nyeremények kerülnek kiosztásra:

 

1. helyezett:       1 (egy) Csomag 30.000 Ft értékű állateledelt tartalmazó ajándékcsomag

2. helyezett:       1 (egy) Csomag 20.000 Ft értékű állateledelt tartalmazó ajándékcsomag

3. helyezett:       1 (egy) Csomag 10.000 Ft értékű állateledelt tartalmazó ajándékcsomag

Különdíjas:         1 (egy) Csomag 10.000 Ft értékű állateledelt tartalmazó ajándékcsomag

 

5.2 Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt több nyereményre lehet jogosult.

 

5.3 Nyereményenként 1 db nyertes kerül kiválasztásra.

 

5.4 A Nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak.

 

5.5 A Szervező a nyertes Fotót valamint a nyereményeket a 4. pontban írt zsűrizést követő 5 (öt) munkanapon értesíti, és kiközli alábbi médiákon:

www.del-100.hu weboldalon

www.facebook.com/goodsmarketfranchise oldalon

 

A nyertes Játékos a játékkiírásban szereplő telefonszámra +36-70/7020-461 történő hívás során vagy a nyeremenyjatek@del-100.hu e-mail címre köteles megadni a Nyeremények kézbesítéséhez szükséges adatokat: a teljes nevét, elérhetőségeit.

 

5.6 A Nyereményeket az adott nyertesek egy előre egyeztetett időpontban tudják átvenni a lakóhelyükhöz legközelebb lévő GoodsMarket üzletben.

 

5.7 A Nyeremények meghatalmazott útján is átvehetők. Meghatalmazott lehet minden legalább e tárgykörben cselekvőképességében nem korlátozott személy, aki képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű és mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt alakszerű meghatalmazással igazolja. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek születési családi neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, valamint személyi igazolvány száma.

 

5.8 A Szervező kizárja a Játékból azt a résztvevőt, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 

 

6. ADÓZÁS

 

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget és egyéb közterheket a Szervező viseli. A Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 

 

7. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

 

7.1 A Játékról részletes információk a http://www.del-100.hu weboldalon érhetők el.

 

7.2 A résztvevők a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatos további információt, ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetését a nyeremenyjatek@del-100.hu e-mail címről kapnak, munkanapokon; hétfőtől péntekig, 9.30 és 16.30 óra között a Játék időtartama alatt.

 

 

8. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

 

8.1 A jelen Játékban történő részvétel, és a részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

 

8.1.1. Szervező, mint adatkezelő, és mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a Nyeremények átadása céljából kezelje, illetve feldolgozza.

 

8.1.2. Nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza (különösen a www.del-100.hu ill. www.facebook.com/goodsmarketfranchise weboldalon feltüntesse);

 

8.1.3. Játékosokról és a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és

 

8.1.4.Részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

 

A megadott adatok kezelője a szervező Dél-100 Kft, mint adatkezelő. Az adatok feldolgozását a Szervező végzi, mint adatfeldolgozó. A résztvevők által rendelkezésre bocsátott információkat nem a Facebook kapja meg, hanem a „Szervező”. A Szervező a rendelkezésre bocsátott információkat kizárólag a nyereményjátékban használja fel.

 

8.2 A Szervező, mint adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni.

 

8.3 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi.

 

8.4 A Játékosok adatai a zsűrizés után 3 nappal megsemmisítésre kerülnek.

 

8.5 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által kiadott nyilvántartási szám:  NAIH-94354        

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

9.1 A Regisztráció hiányosságáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), Nyeremények kézbesítésének – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 

9.2 A Játékosok részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

 

9.3 A Szervező a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény értékesítőjével szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a nyereményét – a játékszabályzat 5.6. pontjában foglaltak szerint - nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

 

9.4 A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.

 

 

 

Kiskunfélegyháza, 2017. szeptember 7.

Dél-100 Kft.

 

 

 

 
« Vissza az előző oldalra
 Kérem várjon, dolgozom...